12 okt 2017

Invitational conference voor de richtlijn Sepsis

Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Sepsis.

Doel van de richtlijn

Het doel van de richtlijn is om een nieuwe discipline overstijgende evidence-based richtlijn te ontwikkelen, gericht op de vroegtijdige herkenning, diagnose, monitoring en initiële behandeling van patiënten met (dreigende) sepsis. Sepsis is een zeer heterogeen ziektebeeld dat door vele verwekkers in een grote diversiteit aan patiënten kan optreden, met ook een grote diversiteit in noodzakelijke behandelingen. Hierdoor krijgen vele soorten medisch specialisten er frequent mee te maken. Daarnaast zijn er, afhankelijk van de ernst, meerdere disciplines betrokken bij de opvang en behandeling. Derhalve is het van belang om een goed onderbouwde, discipline overstijgende richtlijn te ontwikkelen. De richtlijn helpt om zorgprofessionals te ondersteunen in de herkenning en monitoring van (dreigende) sepsis en vormt een leidraad voor snelle, adequate toepassing van de initiële behandelingsopties. Met deze richtlijn kan de kwaliteit van de sepsis zorg worden verbeterd en gewaarborgd, met als doel minder sepsis gerelateerde morbiditeit en mortaliteit.

Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor deze invitational conference worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Floor Willeboordse via f.willeboordse@kennisinstituut.nl of telefoonnummer: 030 282 36 80.

Wanneer

Datum:  12 oktober 2017
Tijd:       15.00 - 16.30 uur
Locatie:  Utrecht