17 sep 2018

Invitational conference voor de richtlijn visusstoornissen, revalidatie en verwijzing

Domus Medica Utrecht

De richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing dateert uit 2011. Sindsdien zijn nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die het noodzakelijk maken om de richtlijn te herzien. In het kader van de herziening van de richtlijn visusstoornissen, revalidatie en verwijzing organiseert het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) een invitational conference

De invitational conference wordt georganiseerd om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Doel invitational conference

Het doel van dit traject is te komen tot een herziening van de richtlijn waarbij aandacht is voor:

  • De identificatie van potentieel te verwijzen slechtzienden en blinden.
  • Informatieverstrekking over de visuele beperking en revalidatiemogelijkheden om zo te komen tot een betere communicatie met patiënten en hulpverleners.
  • Een transparante en doelmatige verwijzing van slechtzienden en blinden naar revalidatie-instellingen en andere vormen van hulpverlening.

Ook zal de richtlijn een leidraad zijn voor het gesprek van de oogarts met de patiënt en hulpverlener om te komen tot de “shared decision” en de inhoud van de verwijsbrief.

Waneer en waar

Maandag 17 september 2018
14.00 tot 17.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Sanne Snoeijs, s.snoeijs@kennisinstituut.nl