Uniform en transparant visiteren op kwaliteit

15 december 2016

Negen wetenschappelijke verenigingen hebben vanaf vandaag de beschikking over een duidelijke normen- en waarderingssystematiek die ze gaan gebruiken bij het visiteren op kwaliteit. Dit is een belangrijke uitkomst van een grootschalig project waarin de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk zijn opgetrokken. Het Kennisinstituut en Qualicura begeleidden dit traject. Op 29 november werd het project officieel afgerond.

Leidraad vertaald naar de praktijk

In 2012 publiceerde de Federatie Medisch Specialisten de Leidraad normen- en waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties. Het doel van deze leidraad is dat wetenschappelijke verenigingen kunnen komen tot een heldere en uniforme oordeelsvorming bij visitaties. De leidraad bevat bouwstenen waarmee wetenschappelijke verenigingen een eigen normenrapport kunnen ontwikkelen dat aansluit bij hun eigen specialisme. Een normenrapport beschrijft wat men binnen de beroepsgroep van een goede vakgroep mag verwachten. Maar ook hoe een vakgroep dat kan beoordelen aan de hand van zelfevaluatie instrumenten.

Samen optrekken

Het opstellen van een goed normenrapport en het implementeren hiervan bleek minder eenvoudig dan gedacht. Daardoor ontstond de wens bij negen wetenschappelijke verenigingen om de krachten te bundelen, van elkaar te leren en samen op te trekken bij het opstellen van normenrapporten.

Normenrapporten

Inmiddels liggen er negen normenrapporten en bijbehorende methodiek (bijvoorbeeld instrumenten, reglement, dagprogramma, format visitatierapport) waarmee vakgroepen binnen een specialisme op een uniforme manier gevisiteerd kunnen worden. Tijdens vijf gezamenlijke bijeenkomsten wisselden wetenschappelijke verenigingen ervaringen en leerpunten uit.

Praktische handleiding

Voor wetenschappelijke verenigingen die niet deelnamen aan dit project, stelt het projectteam een handleiding beschikbaar met tips voor de ontwikkeling van normen- en waarderingssystematiek, waarin de leerpunten uit dit project zijn verwerkt. Per 1 januari 2017 kunt u deze handleiding downloaden op onze website.

Tijdens de slotbijeenkomst op 29 november gaven de wetenschappelijke verenigingen aan dat ze veel profijt hebben gehad van het gezamenlijk doorlopen van de verschillende fasen van ontwikkeling. Veel knelpunten werden door meerdere verenigingen ervaren en het was waardevol voor hen om tips en ervaringen te kunnen uitwisselen.  

Meer weten?

Wilt u weten wat het Kennisinstituut voor uw wetenschappelijke vereniging kan betekenen bij het ontwikkelen van een normenrapport voor kwaliteitsvisitaties? Neemt u dan contact op met Joppe Tra, via j.tra@kennisinstituut.nl of (030) 28 23 680.

Cartoon kwaliteitsvisitatie